Gebruikersvoorwaarden algemeen

Algemeen

 

Deze website en de app wordt aan je beschikbaar gesteld door Selenay Uitzendbureau B.V. en is statutair gevestigd te Eindhoven en houdt kantoor te 5623 EX Eindhoven aan de Raedeckerstraat 10E. Selenay Uitzendbureau B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Oost Brabant onder nummer 64475948.

 

Door gebruik te maken van de website en/of de app ga je onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruikersvoorwaarden. Selenay Uitzendbureau B.V. behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website en/of app zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.

 

Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website en/of app, de gebruikersvoorwaarden, onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

 

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en/of app, daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar je via de website toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan Selenay Uitzendbureau B.V. of haar licentiegevers. Selenay Uitzendbureau B.V. verstrekt je een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website en/of app met inachtneming van de wet en de gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om de informatie die Selenay Uitzendbureau B.V. via de website en/of app beschikbaar stelt, zoals vacatures, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Selenay Uitzendbureau B.V., al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin is het toegestaan om op de website en/of app van Selenay Uitzendbureau B.V. geplaatste vacatures te tonen op een eigen vacaturesite, mits hierbij wordt vermeld dat de vacature wordt aangeboden door Selenay Uitzendbureau B.V. en hierbij een link naar de website van Selenay Uitzendbureau B.V. wordt opgenomen.

 

Aan de inhoud en samenstelling van deze website wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan Selenay Uitzendbureau B.V. er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan Selenay Uitzendbureau B.V. instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. Selenay Uitzendbureau B.V. sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van Selenay Uitzendbureau B.V.

 

Selenay Uitzendbureau B.V. is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt Selenay Uitzendbureau B.V. zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

 

Deze website en/of app bevat hyperlinks naar websites van derden. Selenay Uitzendbureau B.V. is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites.

 

Selenay Uitzendbureau B.V. gaat vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind je in ons Privacystatement. 
Het is niet toegestaan om deze website en/of app te gebruiken op een manier die Selenay Uitzendbureau B.V., de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website, en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

 

Onverminderd haar overige rechten behoudt Selenay Uitzendbureau B.V. zich het recht voor om u zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot (het besloten gedeelte van) de website en/of app en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien je niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens Selenay Uitzendbureau B.V. of derden.
 

   info@selenayuitzendbureau.nl

  1. pl
  2. nl
  3. en
  4. bg

WERVING EN SAMENWERKING

 

Werkgever / Opdrachtgever

 

 +31 687 952 073

(Nederlands, Duits)

 

 

Kandidaat / Werknemer

  info@selenayuitzendbureau.nl

 

 0613139630

(Pools, Nederlands, Engels)

BELANGRIJKE GEGEVENS

 

 

Selenay Uitzendbureau B.V.

 

 Raedeckerstraat 10E

    5623 EX Eindhoven

 

KvK 64475948

BTW 855682000

 

Cookieverklaring Selenay Uitzendbureau B.V.

Gebruikersvoorwaarden algemeen

Privacystatement Selenay Uitzendbureau B.V.